7. Zpráva z funkční diagnostiky

Výsledkem funkční diagnostiky je soubor informací, které mohou mít různé využití, a podle toho je vhodné je formulovat a dál s nimi nakládat.

Obecná pravidla

  • Učitel (a každý další zapojený pracovník školy) by měl mít informaci o tom, koho má ve výuce, zvláště, pokud hrozí riziko akutního zhoršení zdravotního stavu, např. záchvat.

  • Rozsah sdílených informací, je-li to možné, upravovat podle potřeby — obecné/základní informace všem vyučujícím, specializované informace pouze některým vyučujícím, pokud je to nutné s ohledem na charakter výuky (např. u praxí, práce v laboratoři atd.).

  • Neuvádět diagnózu, ale popsat faktické obtíže a dopad na studium; v případech, kdy tato strategie není možná (např. epilepsie), je třeba explicitně informovat vyučujícího, co má dělat v případě akutního zhoršení stavu (např. ataky).

Forma prezentace závěrů FD by měla být taková, aby nabídla jednoznačný výklad informací, tedy např. i s vysvětlením případných termínů převzatých z metodického pokynu MŠMT.

V případě zájmu ze strany vyučujících a dalších zapojených osob musí být odpovědný pracovník centra podpory připraven poskytnout konzultace či výklad k navrženým servisním a organizačním opatřením tak, aby zajistil jejich adekvátní realizaci (bez nutnosti sdělovat anamnestické údaje studenta, což se nepovažuje za vhodné předávat do rukou akademiků, mj. z důvodu odlišných odborností vyučujících). Způsob předání výsledné zprávy se může lišit podle jednotlivých vysokých škol.

Nedílnou součástí výstupu funkční diagnostiky by mělo být jednoznačné rozdělení kompetencí při zajištění služeb, na které bude mít student na základě FD nárok — kdo zač, příp. v jakých termínech zodpovídá (centrum podpory, vyučující, garanti oborů apod.).

Další doporučení

Je třeba rozlišovat informace interní (často subjektivní informace od studenta, příp. informace přímo nesouvisející s adaptacemi, přímý výstup z FD – na některých VŠ jako podklad pro oficiální přiznání specifického nároku), a informace (neobsahující citlivé osobní údaje), které dostává vyučující či jiný odpovědný zaměstnanec školy, kteří do styku s daným studentem přicházejí a o jeho pracovních metodách by měli být informováni (viz kapitola I.1 Kdo s výsledky FD pracuje).