A. Studenti se zrakovým postižením

A1. Charakteristika skupiny

Funkčně se skupina studentů se zrakovým postižením rozpadá na dvě samostatné podskupiny, které od sebe výrazně odlišuje různý způsob práce:

 • (a) studenti, kteří ještě aktivně využívají svůj zrak (uživatelé zraku) a

 • (b) studenti, kteří už jej využít nemohou a jsou odkázáni na práci s využitím jiných smyslů — hmat, sluch (zkráceně uživatelé hmatu).

Zatímco u druhé skupiny se jedná o velmi jednoznačně definovanou skupinu a i škála služeb, resp. jejich provedení je poměrně jasná a u funkční diagnostiky zjišťujeme především míru technických kompetencí (ovládání screenreaderů, práce s braillem apod.), u první (uživatelé zraku) záleží na míře zrakové ztráty, resp. míře zachované schopnosti se zrakem pracovat za určitých podmínek a funkční diagnostika slouží mj. k přesnému popsání podmínek, za nichž je student schopen zrak efektivně využívat (světelné podmínky, velikost a typ textu apod.).

A2. Řízený rozhovor

Následující soubor návodných otázek nechť je inspirací, o jaký typ informací se zajímat.

1. Podrobnější subjektivní informace od studenta o jeho potížích

 • jak se problém projevuje

 • od kdy

 • za jakých okolností

 • vyhlídky do budoucna, progrese onemocnění

2. Zkušenosti z minulých studií (SŠ, jiná VŠ)

 • projevoval se problém

 • kompenzace problému (ano > jak/ne > proč)

 • obvyklé pracovní metody s ohledem na tehdy poskytované služby

3. Osobní preference (kompetence) — Práce s texty a odbornou symbolikou (aktivní i pasivní)

 • formát elektronický (s textovou vrstvou/bez/speciální aplikace)

 • formát fyzický (zvětšený výtisk > jeho parametry/brailleský výtisk > znalost národních norem)

 • barevné podání + kontrast

 • psaní poznámek (rukou > čitelné/nečitelné, na počítači > jak/v jaké aplikaci, tempo > dostatečné/nedostatečné)

 • sledování tabule (ano/ne/s technickými pomůckami apod.)

4. Osobní preference (kompetence) — Práce s grafikou (aktivní/pasivní)

 • formát (upřednostňovaná technologie), příp. nástroje (fyzické i elektronické)

 • problémy při vnímání prostorových objektů v ploše (typicky práce s perspektivou)

 • problémy s vnímáním barev, příp. stupňů šedé

 • jinak viz bod 3

5. Osobní preference (kompetence) — práce s technologiemi a programy

 • operační systém, asistivní technologie (odečítač, syntezátor + mluvčí, softwarové a hardwarové lupy, brailleský displej, diktafon aj.), práce s klávesnicí (klávesové zkratky apod.)

 • práce s běžnými kancelářskými aplikacemi (MS, Word, WordPad, Excel apod.)

 • práce se studijními příručkami typu slovníků apod.

 • práce ve webovém prostředí

6. Osobní preference (kompetence) — práce s multimédii

 • schopnost sledovat např. obrazové materiály (videa)

7. Osobní preference (kompetence) — Orientace v prostoru

 • zvládá běžně sám fyzický pohyb i v neznámém prostředí (sám/pes/hůl)

 • potřebuje instruktora prostorové orientace na příležitostné zaškolení

 • potřebuje asistenta (trvale/příležitostně)

8. Osobní preference (kompetence) — Sebeobslužnost a fyzické aktivity

 • je třeba na nějaké činnosti asistence (např. práce s přístroji, v laboratořích, stravování…)

 • co sportovní aktivity

A3. Pozorování při práci

Pro skupinu uživatelů zraku

 • práce s fyzickým i elektronickým textovým vzorníkem > ověřit ideální parametry písma (typ, velikost, řádkování, řez, včetně indexů)

 • práce s barevnými vzorníky > ověřit barvocit

 • práce se 3D zobrazením > ověřit vnímání perspektivního zobrazení v ploše

 • práce s výpočetní technikou > ověřit základní uživatelské návyky při práci ve webovém prostředí (přizpůsobení zobrazení, písma, barevného schématu aj.) i s kancelářskými aplikacemi (základní editační funkce, práce se styly apod.), příp. s asistivními technologiemi (odečítač, digitální lupa apod.)

Pro skupinu uživatelů hmatu

 • práce s fyzickými hmatovými dokumenty (text v bodovém písmu, hmatová grafika) > ověřit znalost brailleské notace, příp. speciálních typů zápisů (matematika, hudební notace apod.)

 • práce s elektronickými dokumenty — hmatem, hlasem > ověřit základní uživatelské návyky při práci s odečítači obrazovky, hmatovým displejem v rámci editoru (práce se styly, nadpisy, tabulkami aj.)

 • práce s výpočetní technikou obecně > ověřit základní uživatelské návyky při práci ve webovém prostředí, práce se základními nástroji operačního systému (práce se složkami, aplikacemi), práce s poštovním klientem, příp. informačními systémy školy